Stikstofcrisis

English translation ->

‘Een bondig lobbydocument’, zo noemt Deltalinqs het eigen wensenlijstje dat het voor een nieuw regeerakkoord heeft opgesteld. Bovenaan staat het snel oplossen van de stikstofcrisis.

Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht vond Deltalinqs de tijd rijp om een kort maar krachtig lobbydocument op te stellen. Hierin staan de belangrijkste wensen van de ondernemersvereniging opgesomd voor het volgende regeerakkoord.

Stikstofcrisis

De eerste grote horde noemt Deltalinqs het oplossen van de stikstofcrisis, die de Rotterdamse haven in een houdgreep houdt. Door de huidige regelgeving is er immers een vergunningenstop, waardoor investeringen – ook in duurzame projecten – stil zijn komen te staan. Deltalinqs roept de nieuwe regering op hier met ‘de grootste spoed’ een oplossing voor te vinden.

Stabiel meerjarig overheidsbeleid

Andere punten in het lobbydocument zijn het verzoek om meer financiële steun, om uit de coronacrisis te komen. Ook is ‘stimulerende wet- en regelgeving’ nodig, vindt Deltalinqs. Verder noemt de vereniging een meer gelijk Europees concurrentieveld, een stabiel meerjarig overheidsbeleid met heldere spelregels op het gebied van wet- en regelgeving en een duidelijk financieel commitment voor publiek-private samenwerking onontbeerlijk.

‘Samen doen’

“Veranderen gaat nooit vanzelf, we moeten dit samen doen. De mainport Rotterdam staat klaar om met de nieuwe regering te werken aan de genoemde transitieopgaven. Dat is onze belangrijkste boodschap aan de landelijke politiek. Op z’n Rotterdams gezegd: geen woorden maar daden”, verklaart directeur Bas Janssen van Deltalinqs. (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Deltalinqs presenteert ‘Mijn Deltalinqs’

English translation

Deltalinqs: quickly solve nitrogen crisis

A ‘concise lobbying document’, is how Deltalinqs calls its own wish list that it has drawn up for a new coalition agreement. At the top is the quick resolution of the nitrogen crisis.

With the parliamentary elections approaching, Deltalinqs thought the time was ripe to draw up a short but powerful lobbying document. This document lists the most important wishes of the entrepreneurs’ association for the next coalition agreement.

Nitrogen crisis

The first big hurdle Deltalinqs calls solving the nitrogen crisis, which is keeping the port of Rotterdam in a tight grip. After all, the current regulations have put a stop to permits, which has meant that investments – also in sustainable projects – have come to a standstill. Deltalinqs calls on the new government to find a solution to this with ‘the greatest urgency’.

Clear rules

Other points in the lobbying document are the request for more financial support to get out of the corona crisis. Also ‘stimulating laws and regulations’ are needed, according to Deltalinqs. In addition, the association considers a more level European competitive field, a stable long-term government policy with clear rules in the field of legislation and regulations and a clear financial commitment for public-private partnerships to be indispensable.

‘Most important message’

“Change never happens by itself, we have to do it together. Mainport Rotterdam is ready to work with the new government on the aforementioned transition tasks. That is our most important message to national politics. In Rotterdam’s words: not words, but deeds”, explains director Bas Janssen van Deltalinqs. (Photo: Danny Cornelissen)