Risicomanagement

English translation ->

Bij BRZO-bedrijven is risicocommunicatie nog niet echt ingeburgerd. Over het begrip crisiscommunicatie bestaat wel meer duidelijkheid.

PR-bureau Wisse Kommunikatie uit Arnhem heeft 58 bedrijven uit de chemie ondervraagd over hun risico- en crisiscommunicatie. Het is een herhaling van een eerder, soortgelijk onderzoek dat het bureau in 2015 uitvoerde.

Risicocommunicatie

Bij het beantwoorden van de vragen in de enquête bleek het begrip ‘risicocommunicatie’ voor verwarring te zorgen. Veel deelnemers bleken ‘risicocommunicatie’ te verwarren met ‘crisiscommunicatie’ en lieten vragen over risicocommunicatie helemaal of deels open.

Ondersteuning

Geen enkel BRZO-bedrijf laat zich bij zijn risicocommunicatie ondersteunen door de eigen communicatieafdeling of een extern communicatiebureau. Het zijn de directie (51,3 procent), een crisisteam (33,3 procent) of de afdeling Safety, Health & Environment (12,8 procent) die zich met dit onderwerp bezighouden.

Seveso III-richtlijnen

Een analyse van de websites van de BRZO-bedrijven maakte ook deel uit van het onderzoek. Bij 16 van de 27 bedrijven staat niet of onvoldoende duidelijk vermeld met welke chemische stoffen zij werken. Ook wordt niet aangegeven welke maatregelen het bedrijf maakt om incidenten te voorkomen en wat omwonenden moeten doen in geval van een incident. Volgens de Seveso III-richtlijn dienen websites deze informatie te bevatten.

Onder de knie

BRZO-bedrijven hebben hun crisiscommunicatie beter onder de knie. 40 procent zegt wel eens in een crisissituatie te zijn beland, waarvan de media in de meerderheid van de gevallen (57,1 procent) verslag deed. Tijdens crises zijn de directie (65,8 procent) of het crisisteam verantwoordelijk voor de communicatie. De meeste bedrijven (62,9 procent) zeggen regelmatig hun crisiscommunicatieplan te herzien.

Zie ook: Veiligheidscultuur BRZO-bedrijven bij meeste in orde

English translation

BRZO companies insufficiently versed in risk communication

At BRZO companies, risk communication is not yet well established. However, there is more clarity about the concept of crisis communication.

PR agency Wisse Kommunikatie from Arnhem has questioned 58 companies in the chemical industry about their risk and crisis communication. It is a repetition of an earlier, similar study conducted by the agency in 2015.

Risk communication

When answering the questions in the survey, the concept of ‘risk communication’ appeared to cause confusion. Many participants appeared to confuse ‘risk communication’ with ‘crisis communication’ and left questions about risk communication completely or partially open.

Support

No BRZO company is supported in its risk communication by its own communications department or an external communications agency. It is the management (51.3 percent), a crisis team (33.3 percent) or the Safety, Health & Environment department (12.8 percent) that deal with this subject.

Seveso III

An analysis of the websites of the BRZO companies was also part of the study. For 16 of the 27 companies, it is not or insufficiently clear which chemical substances they work with. Nor does it state what measures the company takes to prevent incidents and what local residents should do in the event of an incident. According to the Seveso III directive, websites should contain this information.

Crises

BRZO companies have better mastered their crisis communication. 40 percent say they have sometimes ended up in a crisis situation, of which the media reported in the majority of the cases (57.1 percent). During crises, the management (65.8 percent) or the crisis team are responsible for communication. Most companies (62.9 percent) say they regularly review their crisis communication plan.