Automatische nummerbordherkenning

English translation ->

Het Havenbedrijf Moerdijk maakt steeds meer gebruik van technologische toepassingen om de veiligheid in het havengebied te waarborgen. Onlangs is het begonnen met automatische nummerbordherkenning.

Havenmeester Tim Steffens zegt dat de ontwikkelingen op het gebied van technologie razendsnel gaan. “De digitale monitoring van de activiteiten op het haventerrein gebeurt steeds intensiever. Met sensoren en camera’s volgen we elke beweging; elk voertuig wordt geregistreerd.”

Automatische nummerbordherkenning

Sinds kort wordt in de Moerdijkse haven aan automatische nummerbordherkenning gedaan, die is gekoppeld aan de database van de politie. Steffens: “Op die manier zien we meteen of er iets afwijkends gebeurt. We hebben e-noses die continu de luchtkwaliteit bewaken. Met drones voeren we vanaf volgend jaar surveillances uit.”

Artificial intelligence

Daarnaast wordt steeds meer data geanalyseerd. “Door gegevensbestanden te koppelen kun je zien of er dingen gebeuren die niet kloppen”, aldus Steffens. “De komende jaren komt er alleen maar meer artificial intelligence bij, waardoor de monitoring van de veiligheid en de detectie van afwijkingen nog beter kunnen plaatsvinden. Daardoor kun je steeds eerder eventuele veiligheidsrisico’s wegnemen.”

Privacywetgeving

Al deze digitale informatiestromen komen samen in het Haven Moerdijk Coördinatie Centrum. Het Havenbedrijf Moerdijk stelt ‘uiteraard’ alle ontwikkelingen aan de privacywetgeving te toetsen.

Zie ook: Slimme camera’s in Moerdijk doen zelf analyse

English translation

Automatic license plate recognition in Moerdijk

The Moerdijk Port Authority is making increasing use of technological applications to guarantee safety in the port area. It recently started with automatic license plate recognition.

Harbour Master Tim Steffens says that developments in the field of technology are going fast. “The digital monitoring of activities on the port site is becoming increasingly intensive. We use sensors and cameras to track every movement; every vehicle is registered.”

Automatic license plate recognition

Automatic license plate recognition, which is linked to the police database, was recently introduced in the Moerdijk port. Steffens: “In this way we can immediately see whether anything abnormal is happening. We have e-noses that continuously monitor the air quality. Starting next year, we will use drones to carry out surveillance.

Artificial intelligence

In addition, more and more data is being analysed. “By linking data files you can see whether things are happening that are not right,” says Steffens. “Over the next few years, artificial intelligence will be added, which will make it possible to monitor safety and detect anomalies even better. As a result, you will be able to eliminate any possible security risks at an increasingly earlier stage”.

Privacy legislation

All these digital information flows come together in the Haven Moerdijk Coördinatie Centrum. The Moerdijk Port Authority ‘naturally’ assesses all developments against privacy legislation.